• Kritéria zápisu 2021/2022

   • Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy s.r.o.

    V DOBRÉ škole nám jde o kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

    Maximální kapacita prvního ročníku je 10 žáků v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 84 míst v 1. – 9. třídě. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

    V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

    1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

    • přednostně jsou přijímány děti, které mají na základní škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb

    • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají tři body a poté ty co mají dva body a nakonec jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)


    2. podpora kontinuity vzdělávání - absolvování mateřské školy či přípravné třídy při dané základní škole


    3. zákonní zástupci sdílejí pedagogické principy školy 

    Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončen zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v DOBRÉ Montessori základní škole a mateřské škole s.r.o. zveřejnění na veřejně přístupném místě. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu nejpozději do 8.5.2021. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 4.5.2021.

    Termíny zápisů - do 1. ročníku

    čtvrtek 8. dubna 2021

    Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.