• ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    

   Ochrana Vašich osobních údajů i osobních údajů Vašich dětí (dále jen osobních údajů) je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás naše organizace shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).
    
   Informace o správci
   Správcem Vašich osobních údajů je DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o., Halenkovice 680, 76363, Halenkovice poskytující vzdělávání na adrese: Prštné 86 76001, Zlín - Prštné, IČ 04605021.
    
   Zásady zpracování
   Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:
   • Osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
   • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
   • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
   • Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.
   • Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

    

   INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

    
   Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování
   Osobní data zpracováváme s následujícími účely:
    
   a) pokud jste rodiče dětí v naší MŠ nebo ZŠ:
   • evidence dětí a jejich docházky (účel č.1)
   • evidence kontaktních údajů rodičů a zákonných zástupců (účel č.2)
   • evidence zdravotních omezení dětí (alergie, pravidelná medikace, apod.) (účel č.3)
   • evidence plateb školného a stravného (účel č.4)
   • propagace slušného chování a šíření povědomí o vhodných, správných a slušných způsobech společenského chování a mezilidských vztahů v rámci předškolní výuky i výchovy mimoškolní (účel č.5)
   b) pokud jste naši obchodní partneři, dodavatelé nebo sponzoři nebo je zastupujete:
   • uzavírání a plnění obchodních a sponzorských smluv (účel č.6)
   c) pokud jste uchazeči o zaměstnání nebo zaměstnanci:
   • uzavírání, změn nebo ukončování pracovněprávních či obdobných vztahů (účel č.7)
   • vedení personální, mzdové a účetní agendy (účel č.8)
   • propagace slušného chování a šíření povědomí o vhodných, správných a slušných způsobech společenského chování a mezilidských vztahů v rámci předškolní výuky i výchovy mimoškolní (účel č.5)
    
   Právní základ pro zpracování
   Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 GDPR a to takto:
    
   • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (účel č.4,6,7);
   • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (účel č.1,2,8);
   • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (účel č.3);
   • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (účel č.5)
    
   Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
   Rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
    
   • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat,
   • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, 
   • při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů,
   • při zpracování, jež je nezbytné pro zajištění životně důležitých zájmů Vašich nebo třetích osob. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.
    
   Rozsah zpracovávaných osobních údajů
   Naše organizace zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. 
    
   Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:
   • v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy nebo projekty mezi naší společností a Vámi nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete, nebo s níž spolupracujete,
   • v souvislosti s výkonem práce nebo jako uchazeč o práci či spolupráci v naší společnosti
   • v souvislosti s docházkou a evidencí dětí.
    
   Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:
   • jméno a příjmení,
   • telefonní číslo nebo telefonní číslo zákonného zástupce
   • e-mailovou adresu,
   • adresu trvalého pobytu,
   • kontaktní a/nebo doručovací adresu,
   • datum narození (věk), příp. rodné číslo,
   • národnost a státní příslušnost
   • zdravotní omezení
   • identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních partnerů,
   • údaje o zdravotní pojišťovně (u zaměstnanců),
   • údaje o předchozích zaměstnáních (u uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců),
   • údaje spojené s výkonem práce (evidence pracovní doby, odměny, přesčasy)
   • doklady o absolvovaném školení a vzdělání (u zaměstnanců)
   • údaje nutné pro vypracování daňového přiznání nebo potvrzení pro účely daňového přiznání
    
   Způsob zpracování osobních údajů
   Způsob, kterým naše organizace zpracovává osobní údaje, nezahrnuje automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech.
    
   Doba zpracování osobních údajů
   Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž  uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel.
   V té souvislosti zároveň platí, že:
    
   • pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
   • pokud jsou stanoveny Skartačním řádem, tak dobou definovanou v tomto řádu;
   • pokud je event. možné jejich užití nebo potřeba jejich užití v soudních či jiných sporech nebo správních či dalších řízeních, budou uchovávány minimálně po dobu 2 let odpravomocného skončení daného sporu nebo řízení, a jestliže nebudou žádný spor nebo řízení iniciovány, minimálně po dobu 2 let od uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty u věci, kde by mohly být event. uplatněny;
   • v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně 5 let od jejich posledního užití. Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
    
   Zdroje osobních údajů
   Osobní údaje získáváme zejména:
   a) od rodičů dětí nebo jejich zákonných zástupců,
   b) od obchodních partnerů, dodavatelů nebo sponzorů,
   c) od zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení,
   d) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy),
   e) od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat,
   f) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů.
    
   Příjemci osobních údajů
   Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.
    
   Předávání osobních údajů
   předávat Vaše osobní údaje:
   a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
   b) bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
   c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.
    
   Vaše práva
   Dodržujeme zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:
   a) Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat (viz dále).
   b) Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
   c) Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
   d) Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
   e) Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.
    
   Právo odvolat souhlas
   V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může tak učinit způsobem definovaným v sekci Kontaktujte nás.
    
   Cookies
   Cookie je malý datový soubor umístěný ve Vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Cookies mají různé účely a některé mohou obsahovat Vaše osobní data. Na našem webu používáme tzv. technické cookies (PHPSessionID), které jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek (např. z důvodu responzivního designu). Pro takové cookies není dle stanovisek expertní skupiny WP29 při EU potřeba získat Váš souhlas. Soubory cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:
   • Google Chrome
   • Firefox
   • Internet Explorer a Edge
   • Safari
   • Opera
    
   Dále využíváme tzv. analytické cookies Google Analytics společnosti Google. Tyto cookies (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) používáme pro sledování návštěvnosti a jejich přítomnost není pro správnou funkci našich stránek nutná. Pro tyto cookies je nutno získat Váš souhlas, který lze dle expertní skupiny WP29 udělit nastavením Vašeho prohlížeče, a to vypnutím cookies třetích stran. Pro zapnutí/vypnutí této vlastnosti vyhledejte nápovědu ke konkrétnímu prohlížeči, návody pro nejčastější prohlížeče najdete např. zde.
    
   Kontaktujte nás
   V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti můžete využít kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, občas označovaný anglickou zkratkou DPO, je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.
   Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenován David Janota
   tel.+420 602 771 327,
   e-mail info@gdpr-poradime.cz,
   ID datové schránky 3esvm98.
    
   Změny
   Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na konci tohoto prohlášení včetně popisu změn. Dojdeli v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými naše organizace bude používat Vaše osobní údaje k podstatným změnám, oznámíme Vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme Vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany Vašich osobních údajů.
   · 2020-06-09 Přidán kontakt na DPO.
   · 2018-05-20 První verze
    

   EduPage a GDPR

   Pokud se chcete dozvědět o opatřeních a závazcích, které EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnily požadavky GDPR, přečtěte si prosím:edupage.org/gdpr

    

   Zásady ochrany osobních údajů

   Pro EduPage je soukromí velmi důležité. Pokud se chcete dozvědět jak EduPage udržuje vaše data v bezpečí, pokračujte prosím na následující adresu: http://www.edupage.org/#!/privacypolicy

    
  • Napište nám

   Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
   komunikuji se serverem, čekejte prosím