• Kritéria zápisu

   • Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy s.r.o.

    Termín zápisu : Zápis probíhá prostřednictvím podané elektronické přihlášky od 21.4. do pátku 21. května 2021.

    V DOBRÉ Montessori školce nám jde o kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

    Třídy mateřské školy naplňujeme do počtu 20 dětí ve třídě. 

    V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

    1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

    • přednostně jsou přijímány děti, které mají v mateřské škole sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb

    • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které splňují níže uvedená kritéria.

      

    2. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém 

    • rodiče sdílejí alternativní pedagogický přístup, jako mateřská škola

    Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončen zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče (kod při vygenerování elektronické přihlášky). Taktéž budou informace o přijetí do mateřské školy v DOBRÉ Montessori základní škole a mateřské škole s.r.o. zveřejněné na veřejně přístupném místě. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu nejpozději do 8.6.2021. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 4.6.2021.